Algemene Voorwaarden 1 Page Music

Artikel 1: Algemeen

 1. Voor de zakelijke betrekkingen van welke aard dan ook tussen de 1 Page Music (hierna „1 Page Music“ genoemd) en de klant gelden de nu volgende Algemene Voorwaarden in hun dan geldige versie. Klanten kunnen zowel ondernemer als consument zijn. Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling pleegt voor een doel dat noch aan zijn 1 Page Music commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of rechtsbekwame personenvennootschap, die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.
 2. De weergave van de 1 Page Music producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar alleen een niet-bindende online catalogus van het productassortiment. Door op de knop „Kopen“ te klikken, plaatst de klant een juridisch bindende bestelling van de producten die zich in het winkelmandje bevinden. Een bevestiging van de bestelling stuurt 1 Page Music onmiddellijk na het versturen van de bestelling. De koopovereenkomst komt pas tot stand met onze aparte opdrachtbevestiging. De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen en de bestelgegevens en de Algemene Voorwaarden worden de klant per e-mail toegestuurd. De klant kan alle eerdere bestellingen bekijken onder zijn login.
 3. 1 Page Music behoudt zich het recht voor, de afgesproken prestatie niet te leveren, als na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat de producten niet beschikbaar zijn, hoewel er een correcte zakelijke transactie werd afgesloten. In een dergelijk geval krijgt de klant tijdig bericht. Eventuele betalingen van de klant worden onmiddellijk geretourneerd. Meer aanspraken van de klant jegens de firma 1 Page Music zijn uitgesloten.

Artikel 2: Levering

 1. Indien de klant ondernemer is geschiedt de levering in principe op risico van de klant. Dit geldt ook voor deelleveringen. Als de 1 Page Music-klant consument is, dan gaat het risico van de toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen ook bij verzendingskoop pas over met het overhandigen van het object aan de klant. De goederen worden als overgedragen beschouwd, ook wanneer de 1 Page Music koper verzuimd heeft ze aan te nemen. De levering geschiedt op het door de klant opgegeven afleveradres.
 2. De BTW en anvullende kosten staan duidelijk vermeld op de website.
 3. De verzendkosten voor de diverse landen zijn in te zien onder Verzendkosten. Bij leveringen naar landen buiten de EU-handelszone worden de extra invoerheffingen en kosten betaald door de klant.
 4. De goederen dienen direct na levering door de klant of zijn lasthebber te worden onderzocht op transportschade, indien de klant handelaar is. Vast te stellen transport- en verpakkingsschades dient de klant, die handelaar is, bij het aannemen van de goederen schriftelijk te laten bevestigen door de transportonderneming en deze aan te geven. Klanten die 1 Page Music-consument zijn, verzoeken wij zonder enige juridische verplichting, om ons duidelijk herkenbare transportschade eveneens te melden.

Artikel 3: Wettelijk herroepingsrecht

 1. Herroepingsrecht
  Voor zover de klant consument is, heeft hij het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De 1 Page Music-termijn van herroeping bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem benoemde derde, die niet de transporteur is, het laatste artikel in zijn bezit heeft gekregen.
  Om het recht op herroeping uit te kunnen oefenen, dient de klant 1 Page Music door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, fax of e-mail) over zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen, te informeren. 
 2. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende als de klant de mededeling over het uitoefenen van het herroepingsrecht voor het verstrijken van de herroepingstermijn verstuurt.
 3. Gevolgen van de herroeping
  Als de klant deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van hem 1 Page Music hebben ontvangen, inclusief de afleverkosten (uitgezonderd de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat de klant een andere leveringswijze heeft gekozen dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling over het herroepen van deze overeenkomst bij 1 Page Music ons binnenkwam, terug te betalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat de klant ook voor zijn oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders overeengekomen is; in geen geval worden aan de klant vanwege deze terugbetaling vergoedingen betaald. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat we de 1 Page Music goederen hebben terugontvangen, of tot het moment dat de klant heeft aangetoond dat de goederen teruggestuurd zijn, afhankelijk van de vraag wat het vroegst was.
  De klant dient de goederen onmiddellijk maar in ieder geval binnen veertien dagen vanaf de dag dat hij ons in kennis heeft gesteld van 1 Page Music de herroeping van de overeenkomst, aan ons terug te sturen of af te geven. De termijn is aangehouden indien de klant de goederen voor het verloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.
  De klant dient 1 Page Music alleen een eventueel waardeverlies van de goederen te vergoeden, als dit waardeverlies terug te voeren is op een niet-noodzakelijke controle van de toestand, eigenschappen en manier van functioneren van de goederen.
 4. Uitsluiting van het herroepingsrecht
  Het herroepingsrecht is niet van kracht bij
 • levering van goederen die niet zijn voorgefabriceerd en waaraan voor de productie ervan een individuele keuze of bepaling door de 1 Page Music- consument ten grondslag lag of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument,

Artikel 4: Privacy Policy

 1. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of op een andere manier commercieel gebruiken!

Artikel 5: Garanties en aanspraken op schadevergoeding

 1. Gebreken of beschadigingen die terug te voeren zijn op nalatige of ondeskundige behandeling of ondeskundige inbouw of gebruik van ongeschikte toebehoren of veranderingen aan de oorspronkelijke delen door de klant of 1 Page Music door derden die niet in opdracht van de firma 1 Page Music handelen, zijn eveneens van de garantie uitgesloten.
 2. Slijtage door gebruik is eveneens uitgesloten van de garantie.
 3. Als de klant de goederen of het voorwerp van de opdracht aanneemt en men weet dat er iets fout is, dan heeft hij alleen recht op garantie in de hierna omschreven mate, indien hij zich deze expliciet en schriftelijk onmiddellijk na de ontvangst van de goederen heeft voorbehouden.
 4. Garantie-aanspraken op grond van bestaande transportschade gelden alleen voor de klant, als hij zijn onderzoeks- en meldingsplicht overeenkomstig Artikel 2 lid 4 is nagekomen. Dit geldt niet als de klant consument is.
 5. Voor het overige gelden de algemene wettelijke garantiebepalingen.

Artikel 6: niet meer van toepassing

Artikel 7: Vervaldatum en betalingsvoorwaarden

 1. De facturen van 1 Page Music dienen – voor zover er niet schriftelijk iets anders is overeengekomen – onmiddellijk en zonder aftrek te worden betaald. De betaling geschiedt bij levering onder rembours door contante betaling. Bestellingen met betaling vooraf worden verzonden na ontvangst van de betaling. Bij betaling met kredietkaart geschiedt de eigenlijke afrekening bij het opstellen van de factuur en de verzending van de goederen. Direct bij het versturen van de online bestelling door de klant wordt het totaalbedrag via zijn kredietkaart afgeboekt.
 2. De bankkosten worden bij het bestelproces aangegeven en worden door de klant betaald.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de 1 Page Music totdat het bedrag dat de klant moet 1 Page Music betalen, volledig is betaald, met inbegrip van alle nevenvorderingen, voor zover de klant handelaar is. Bij overeenkomsten met consumenten behoudt de firma 1 Page Music het eigendom totdat de aankoopprijs volledig is betaald.
 2. De klant heeft niet het recht om de goederen vóór de volledige betaling van de aankoopprijs aan derden te geven of andere maatregelen te treffen, die het eigendom van 1 Page Music in gevaar brengen. De klant draagt reeds nu zijn toekomstige aanspraken ten opzichte van de koper ter hoogte van de tussen 1 Page Music en de klant overeengekomen aankoopprijs inclusief rente en nevenvorderingen over aan 1 Page Music. 1 Page Music neemt deze overdracht aan.

Artikel 9: Plaats van betaling en bevoegde rechtbank

 1. Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). Als de koper een consument van 1 Page Music is, geldt dit slechts voor zover de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven.

Artikel 10: Alternatieve geschillenbeslechting

De verkoper is niet verplicht en in beginsel niet bereid tot deelname aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillenbemiddelingsorgaan.

Artikel 11: Slotbepaling

Mocht één van deze bepalingen – om welke reden dan ook – ongeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de 1 Page Music andere bepalingen hierdoor onverlet.