Terug

TerugOver de Abonnementen


Je kunt je als instituut inschrijven, of als individu. Het hele 1PM-platform bestaat uit 3 onderdelen. Bij elk abonnement krijg je toegang tot 1, 2 of 3 van die onderdelen. Dat gebeurt doordat de oranje en witte buttons in je linker zijpaneel (klik op '1PM filter') door je te abonneren automatisch zichtbaar en aanklikbaar worden en in de module 'edit'n'getit' jouw inbreng ook echt opgeslagen wordt op de server. Hieronder wordt het verder toegelicht.DEMO (altijd toegankelijk)

In de DEMO-mode heb je altijd toegang tot:


BASIC

Met het BASIC-abonnement heb je toegang tot de witte buttons in het linker zijpaneel.

Hiermee kun je de volgende elementen gebruiken:


PROFESSIONAL

Met het PROFESSIONAL-abonnement heb je toegang tot de witte buttons ÉN de oranje buttons in het linker zijpaneel.

Hiermee kun je de volgende elementen gebruiken:


EDIT'N'GETIT

EDIT'N'GETIT is een module waarmee je digitale 'boeken' of cursussen kunt maken, opslaan en kunt delen. Deze module moet worden aangeschaft in combinatie met een PROFESSIONAL-abonnement.


EXTRA STORAGE

Er is naast de abonnementen die toegang tot delen van de website verschaffen ook een product 'EXTRA STORAGE' genoemd. Je kunt daarmee je opslag ruimte op de server met 5GB (of een meervoud daarvan) verhogen.TerugAlgemene Voorwaarden en Privacy Policy 1 Page Music


Artikel 1: Algemeen

Voor de zakelijke betrekkingen van welke aard dan ook tussen de 1 Page Music (hierna "1 Page Music" genoemd) en de klant gelden de nu volgende Algemene Voorwaarden in hun dan geldige versie. Klanten kunnen zowel ondernemer als consument zijn. Consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling pleegt voor een doel dat noch aan zijn 1 Page Music commerciële, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of juridische persoon of rechtsbekwame personenvennootschap, die bij het aangaan van een rechtshandeling zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent. De weergave van de 1 Page Music producten in de online shop is geen juridisch bindend aanbod, maar alleen een niet-bindende online catalogus van het productassortiment. Door op de knop "Kopen" te klikken, plaatst de klant een juridisch bindende bestelling van de producten die zich in het winkelmandje bevinden. Een bevestiging van de bestelling stuurt 1 Page Music onmiddellijk na het versturen van de bestelling. De koopovereenkomst komt pas tot stand met onze aparte opdrachtbevestiging. De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen en de bestelgegevens en de Algemene Voorwaarden worden de klant per e-mail toegestuurd. De klant kan alle eerdere bestellingen bekijken onder zijn login. 1 Page Music behoudt zich het recht voor, de afgesproken prestatie niet te leveren, als na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat de producten niet beschikbaar zijn, hoewel er een correcte zakelijke transactie werd afgesloten. In een dergelijk geval krijgt de klant tijdig bericht. Eventuele betalingen van de klant worden onmiddellijk geretourneerd. Meer aanspraken van de klant jegens de firma 1 Page Music zijn uitgesloten.


Artikel 2: Levering

Indien de klant ondernemer is geschiedt de levering in principe op risico van de klant. Dit geldt ook voor deelleveringen. Als de 1 Page Music-klant consument is, dan gaat het risico van de toevallige vernietiging en de toevallige verslechtering van de verkochte goederen ook bij verzendingskoop pas over met het overhandigen van het object aan de klant. De goederen worden als overgedragen beschouwd, ook wanneer de 1 Page Music koper verzuimd heeft ze aan te nemen. De levering geschiedt op het door de klant opgegeven afleveradres. De BTW en anvullende kosten staan duidelijk vermeld op de website. De verzendkosten voor de diverse landen zijn in te zien onder Verzendkosten. Bij leveringen naar landen buiten de EU-handelszone worden de extra invoerheffingen en kosten betaald door de klant. De goederen dienen direct na levering door de klant of zijn lasthebber te worden onderzocht op transportschade, indien de klant handelaar is. Vast te stellen transport- en verpakkingsschades dient de klant, die handelaar is, bij het aannemen van de goederen schriftelijk te laten bevestigen door de transportonderneming en deze aan te geven. Klanten die 1 Page Music-consument zijn, verzoeken wij zonder enige juridische verplichting, om ons duidelijk herkenbare transportschade eveneens te melden.


Artikel 3: Wettelijk herroepingsrecht

Herroeping is vanwege het digitale karakter van het product niet mogelijk. Wel ontvangt u in de 2 weken voorafgaand aan het verlopen van uw abonnement 2 maal een email m.b.t. de automatische verlenging van uw abonnement. Dit wordt gestuurd naar het emailadres dat op dat moment in onze webapp actief is.


Artikel 4: Privacy Policy

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen of op een andere manier commercieel gebruiken!


Artikel 5: Garanties en aanspraken op schadevergoeding

Gebreken of beschadigingen die terug te voeren zijn op nalatige of ondeskundige behandeling of ondeskundige inbouw of gebruik van ongeschikte toebehoren of veranderingen aan de oorspronkelijke delen door de klant of 1 Page Music door derden die niet in opdracht van de firma 1 Page Music handelen, zijn eveneens van de garantie uitgesloten. Slijtage door gebruik is eveneens uitgesloten van de garantie. Als de klant de goederen of het voorwerp van de opdracht aanneemt en men weet dat er iets fout is, dan heeft hij alleen recht op garantie in de hierna omschreven mate, indien hij zich deze expliciet en schriftelijk onmiddellijk na de ontvangst van de goederen heeft voorbehouden. Garantie-aanspraken op grond van bestaande transportschade gelden alleen voor de klant, als hij zijn onderzoeks- en meldingsplicht overeenkomstig Artikel 2 lid 4 is nagekomen. Dit geldt niet als de klant consument is. Voor het overige gelden de algemene wettelijke garantiebepalingen.


Artikel 6: Specifieke Voorwaarden m.b.t. digitale producten en services

1. It is not permitted to use the provided storage capacity for purposes other than storing and sharing music publications. Violent or sexual content or links to such content are not permitted, even as part of a musical piece. 2. The content may not serve commercial purposes or refer to them. 3. Refund of subscription fees is not possible once a subscription has been started or renewed. 4. For security reasons, the hosting provider occasionally performs unexpected maintenance. This is usually for a short time and is unavoidable. The server is therefore necessarily unavailable periodically for as short a time as possible.


Artikel 7: Vervaldatum en betalingsvoorwaarden

De facturen van 1 Page Music dienen - voor zover er niet schriftelijk iets anders is overeengekomen - onmiddellijk en zonder aftrek te worden betaald. De betaling geschiedt bij levering onder rembours door contante betaling. Bestellingen met betaling vooraf worden verzonden na ontvangst van de betaling. Bij betaling met kredietkaart geschiedt de eigenlijke afrekening bij het opstellen van de factuur en de verzending van de goederen. Direct bij het versturen van de online bestelling door de klant wordt het totaalbedrag via zijn kredietkaart afgeboekt. De bankkosten worden bij het bestelproces aangegeven en worden door de klant betaald.


Artikel 8: Plaats van betaling en bevoegde rechtbank

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-kooprecht (CISG). Als de koper een consument van 1 Page Music is, geldt dit slechts voor zover de verleende bescherming door dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt opgeheven.


Artikel 9: Slotbepaling

Mocht één van deze bepalingen - om welke reden dan ook - ongeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de 1 Page Music andere bepalingen hierdoor onverlet.×

Kies Jouw

Zoekmethode Info

Over dit navigatie-venster:

Als je op de link 'Opties' in het top-menu klinkt kun je via 'informatie' alles over het 1PM-filter (oranje buttons) en de voorselecties (witte buttons) vinden. Ga daarvoor naar de 'handleiding'.

Het Hoofd-Filter:


De Voorselecties:

×

Edit muziek Info


Tekst


Maatsoort, Toonsoort en VoortekensMaatstrepen en HerhalingenDynamiekArticulatie, Versieringen en BogenTechniekToonhoogteTransponerende InstrumentenSleutels en OctaveringUndo, Verbergen en Weergave

Composer

KKKKKKKK Kies Track Info

Metronoom:
-2e Stem: (Play-/Sing Along)

Metronoom:
-2e Stem: (Play-/Sing Along)

Afspeelsnelheid:1


Preload audio:

Metronoom:
-2e Stem: (Play-/Sing Along)

Afspeelsnelheid: 1


Preload audio:

Metronoom:
-2e Stem: (Play-/Sing Along)

Afspeelsnelheid: 1


Preload audio:
fullscreen